Świetlica

 
Świetlica czynna jest codziennie od godziny 07.00 do 17.00.
 
NUMER TELEFONU DO ŚWIETLICY w bardzo ważnych sprawach: 726 155 747 (kontakt w czasie godzin lekcyjnych, prosimy nie dzwonić w czasie przerw) 
 
Szkoła organizuje świetlicę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 
Ważne informacje:
  • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
  • Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
  • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.
  • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
  • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów.
  • Informujemy, że opłata na rzecz świetlicy w wysokości 10 złotych miesięcznie jest dobrowolna. Zebrane pieniądze przeznaczane są na zakup: wody źródlanej, artykułów plastyczno-technicznych, nagród, gier, książek, zabawek, czasopism i sprzętu sportowego.
  • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia kart zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
  • Odbiór dziecka ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca ucznia zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz podpisania „karty odbioru dziecka”.
  • Uczniowie posiadający pisemna zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na samodzielny powrót do domu zgłaszają wychowawcą świetlicy chęć wyjścia, a następnie potwierdzają je własnoręcznym podpisem w „ karcie odbioru dziecka”.
  • Wszelkie zmiany dotyczące sposobu odbioru ucznia ze świetlicy (np. odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą zgłaszać wychowawcy świetlicy na piśmie ( z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienie dziecko nie może opuścić świetlicy. Powiadomienia telefoniczne nie będą respektowane.
Wychowawcy świetlicy:
- Małgorzata Dynowska-Turosz
- Elżbieta Hinc
- Teresa Kalęba
- Jadwiga Turek

Aktualności

Kwiecień
29 kwietnia 2024

Kwiecień

Z życia świetlicy szkolnej - kwiecień.
AKCJA!!! Oddaj zużyty telefon i wesprzyj Szlachetną Paczkę!
23 kwietnia 2024

AKCJA!!! Oddaj zużyty telefon i wesprzyj Szlachetną Paczkę!

AKCJA!!! Oddaj zużyty telefon i wesprzyj Szlachetną Paczkę! Bądź EKO i otwórz serce dla innych, bo "Stare telefony działają cuda".
Marzec
27 marca 2024

Marzec

Z życia świetlicy szkolnej - marzec.
Luty
01 marca 2024

Luty

Z życia świetlicy szkolnej - luty.
Styczeń
10 stycznia 2024

Styczeń

Z życia świetlicy szkolnej - styczeń.
Grudzień
19 grudnia 2023

Grudzień

Z życia świetlicy szkolnej - grudniowe prace plastyczne.