Zima w szkole

10 grudnia 2020
Najbliższe ferie zimowe w całej Polsce będą obywać się od 4 do 17 stycznia 2021 r. W związku z wynikami ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród dyrektorów samorządowych szkół podstawowych przez Zespół Doradczy Dyrektorów Szkół Podstawowych oraz rekomendacją wydaną przez ten Zespół
– z uwzględnieniem troski o zdrowie uczniów i pracowników szkół - w tym czasie w Gminie Miejskiej Kraków nie będą organizowane zajęcia w ramach akcji „Zima w szkole”.
Mając jednak na uwadze sygnały płynące ze środowiska rodziców, wyrażające zainteresowanie zajęciami dla dzieci w okresie feryjnym, samorządowe młodzieżowe domy kultury, a także placówki oświatowo-wychowawcze o charakterze sportowym i kluby sportowe przygotowują taką ofertę. Wspomniane placówki już teraz organizują zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży w ścisłym reżimie sanitarnym, pracując nad ofertą feryjną, która zostanie udostępniona rodzicom i uczniom.
(Informacja przekazana do szkół przez panią A. Domańską p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMK)